งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง / คณะผู้เขียน เกรียงไกร เกิดศิริ ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : มติชน, 2560

crematory

งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง / คณะผู้เขียน เกรียงไกร เกิดศิริ ... [และคนอื่น ๆ], กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
หนังสือเล่มนี้นำเสนอบทความต่างๆตามความสนใจของผู้เขียนแต่อยู่บนกรอบกวง้างๆ 2 อย่าง คือ พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุในประเด็นต่างๆ มิได้เจาะจงไปถึงเรื่องพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น บทความทั้งหมดจึงได้ถูกประมวลเป็น 3 ส่วน คือ จากสุวรรณภูมิ....สู่อุษาคเนย์ เป็นบทความที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุที่เกิดขึ้นใน แผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องการสื่อสารให้เห็นว่า งาน พระเมรุ หรือ ประเพณีส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ขึ้นสู่สวรรค์ มิได้จัดกันอยู่แค่เพียงกลุ่มวัฒนธรรมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แต่กลับพบอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่งทั้งแผ่นดินอุษาคเนย์ ในส่วนที่ 2 ว่าด้วย จากอยุธยา...สู่รัตนโกสินทร์ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 3 เรื่องเล่าจากจิตกรรมฝาผนัง: ภาพจิตกรรมฝาผนังงานพระเมรุและเรื่องเกี่ยวเนื่อง 
Call No. GT3278.A2 .ง25 2560  
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม