วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน / สันติ กีระนันทน์, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560

sufficiancy economy in capital market

วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน / สันติ กีระนันทน์, กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการลงทุน โดยเฉพาะได้ทำงานในตลาดทุน และเห็นได้ชัดเจนว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในแวดวงการเงินการลงทุนได้อย่างสนิทใจ และยังประโยชน์เอนกอนันต์ จึงพยายามใช้ความรู้วิเคราะห์ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออธิบายถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในแวดวงนี้ทั้งในแง่ บริบทตลาดทุน คุณสมบัติข้อควมพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งเงื่อนไขสำคัญ 2 เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิตพอเพียง ตลอดจนการสอดประสานของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในนิยามทางธุรกิจ ตลาดทุนที่ยั่งยืนกับธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นต้น
Call No. HG5750.55 .ส115
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม