การคลัง / ป๋วย อึ้งภากรณ์, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

finance

การคลัง / ป๋วย อึ้งภากรณ์, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
หนังสือวิชา การคลัง ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นตำราการคลังเล่มแรกในประเทศไทย ได้ปูรากฐานการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังไว้อย่างดี เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ภาค คือ ภาคที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์วิชาการคลังกับวิชาอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางการเงินของรัฐบาลกับประชาชน และหน้าที่ของรัฐบาล ภาคที่ 2 กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณแผ่นดินอย่างเป็นระบบ เช่นการตระเตรียม รูปแบบ การปฏิบัติและควบคุมงบประมาณ ภาคที่ 3 กล่าวถึงหน้าที่รัฐบาลและเทศบาลที่จะต้องทำงานเพื่อการกระจายผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ภาคที่ 4 กล่าวถึง การเก็บรายได้อย่างเป็นธรรมผ่านการเก็บภาษี และและมีเงินเหลือใช้จ่ายอย่างพอเพียง และภาคที่ 5 กล่าวถึงสาเหตุของการก่อหนี้ของรัฐบาลผ่านการกู้ยืม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายก่อหนี้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
Call No. HJ2162.55 .ป171 2559
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม