ก้าวแรกที่เท่าเทียม / โดย James J. Heckman ; สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ผู้แปล, กรุงเทพฯ : openworlds, 2559

fair chance

ก้าวแรกที่เท่าเทียม / โดย James J. Heckman ; สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 
ผู้แปล, กรุงเทพฯ : openworlds, 2559
ก้าวแรกที่เท่าเทียม นำเสนอหลักฐานข้อมูลจากงานวิจัยที่ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต่อการกหนดนโยบายการลงทุนด้านการศึกษาทั่วโลกที่เคยให้ความสำคัญกับการลงทุนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาเป็นหลัก และยังแสดงให้เห็นว่าทักษะทางพฤติกรรม มีบทบาทต่อความสำเร็จในชีวิตและผลลัพธ์ทางสังคมในระดับที่ใกล้เคียงกับทักษะทางปัญญา ทั้งยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่านโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย
Call No. LC213 .ฮ51

 

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม