เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา / ศักดิ์ชัย สายสิงห์, นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2560

thai pagoda

เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา / ศักดิ์ชัย สายสิงห์, นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2560
หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย: แนวคิดคติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบ และการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ โดยผู้เขียนได้รวบรวมหลักฐาน ทำการสำรวจ ศึกษารู้แบบงานสถาปัตยกรรม อ่านแนวคิดของผู้สร้าง รวมถึงวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาไปตามแหล่งกำเนิดของเจดีย์รูปแบบต่างๆ เช่น ศิลปะอินเดีย: ต้นกำเนิดเจดีย์ เจดีย์ในศิลปะพม่า เจดีย์สมัยทวารวดี เจดีย์ในศิลปะศรีวิชัยและศิลปะภาคใต้ ปราสาทเขมรในประเทศไทย เจดีย์สมัยลพบุรี เจดีย์สมัยหริภัญชัย เจดีย์สมัยสุโขทัย ล้าานา อยุธยา เป็นต้น
Call No. NA6021 .ศ111  
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม