การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ / ณชล ไชยรัตนะ, นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

human genetics

การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ / ณชล ไชยรัตนะ, นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการจำแนกและตัวจำแนกโดยละเอียดและกว้างขวาง การจำแนกเป็นวิธีที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากมาย เช่นการวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดยักษ์ การตรวจจับใบหน้า หรือการวิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายทางการแพทย์ นับเป็นศาสตร์ที่บูรณาการ หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องการจำแนกและตัวจำแนกตุ้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง แจกอจงทฤษฎี และอธิบายการประยุกต์ทีละขั้นตอน ตัวอย่างในหนังสือเป็นปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ ทำให้เห็นการใช้งานตัวจำแนกในแง่มุมใหม่ๆ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูเบาหวานที่ส่งผลกระทบต่อวงการแพทย์อย่างมหาศาล
Call No. QA402.5 .ณ12 
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม