คู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่าง ๆ / เรียบเรียงโดย สำราญ คำยิ่ง.นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์, 2553.

gb4

คู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่าง ๆ / เรียบเรียงโดย สำราญ คำยิ่ง.นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์, 2553.

 หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีพูดภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่างๆแบบมือสมัครเล่น
หรือเขียนเรียงความในแบบย่อๆกะทัดรัด ทุกประโยคที่ปรากฎในแต่ละบทสามรถจดจำ
นำไปพูดในที่ต่างๆได้ตามต้องการ โดยเฉพาะพูดภ่ษาไทยอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร
แล้วให้สังเกตการพูดระหว่างภาษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

call no .PE1131 .ส217