การงาน คือ คุรุ / ตาร์ธาง ตุลกู เขียน ; นัยนา นาควัชระ แปล.กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2555.

gb7

การงาน คือ คุรุ / ตาร์ธาง ตุลกู เขียน ; นัยนา นาควัชระ แปล.กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2555.

 หนังสือเล่มนี้นำเสนอ วิถีอันแยบคายในการพัฒนาสัมปชัญยะ  สมาธิและพลัง
พร้อมทั้งแบบฝึกหัดที่จะยกระดับจิตวิญญาณและคุณภาพการงานไปพร้อมกัน
เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นสี่ภาค ภาคที่หนึ่งตื่นรับความรู้  ภาคที่สองโครงสร้างสู่ความสำเร็จ
ภาคที่สามเปลี่ยนโฉมหน้าให้งาน  ภาคที่สี่ ตื่นรู้ เพื่อโลก พร้อมภาคผนวกเครืองมือเพื่อ
ความเปลี่ยนแปลง เครื่องมือยามมีปัญหา และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ

call no . BF481 .ต27