ศิลปะการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ / โดย ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, นพพล นพรัตน์.กรุงเทพฯ : ดีโฟ คอนซัลแท็นท์, 2554.

gb6

ศิลปะการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ / โดย ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, นพพล นพรัตน์.กรุงเทพฯ : ดีโฟ คอนซัลแท็นท์, 2554.

 หนังสือเล่มนี้ให้เทคนิคในการสื่อสาร  การฟัง  การสนทนา  การแสดงความคิดเห็น การจูงใจและโน้มน้าว
ให้คนอื่นเกิดความกระตือลือร้น  วิธีการตำหนิและวิจารณ์คนอื่นอย่างสร้างสรรค์ การกู้หน้าคู่สนทนา
เทคนิคในการสร้างบัญชีออมใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดจำชื่อคู่สนทนา  การให้เวลาและฟังคู่สนทนา
การขอบคุณ ยิ้ม  เป็นต้น พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อฝึกคิดและแก้ปัญหาต่างๆ

call no . HF5415.55 .ย12 2554