ฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์ / ปรีดา อริยะมิตร, กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2555

gb9

ฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์ / ปรีดา อริยะมิตร, กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2555

 หนังสือแนะนำให้รู้เท่าทันคน ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์
 คุณสามารถชักชวนให้เขาเข้ามาประทับใจในตัวคุณตั้งแต่แรกเจอ คุณสามารถ
สร้างความสัมพันธ์อันยืนยาว และเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือ
 โดยเรียนรู้เขา รู้เราจากหนังสือเล่มนี้

call no . BF637.C5 .ป172