การตัดสินใจทางธุรกิจ / โดย Ram Charan & Thomas H. Davenport ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ; ผู้แปล วุฒินันท์ ชุมภู.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.

gb10

การตัดสินใจทางธุรกิจ / โดย Ram Charan & Thomas H. Davenport ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ;  ผู้แปล วุฒินันท์ ชุมภู.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.

 หนังสือเล่มนี้รวบรวมฐานความรู้ทางด้านการบริหารจากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิดใหม่และแนวทางการบริหารจัดการใหม่ๆรวมถึงแนวทาง
การปฎิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

call no . HD30.23 .ช27