เรื่องของ TEAM กับลูกน้องที่นายต้องรู้ / ปริญญา ตันสกุล, กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2555

gb15

เรื่องของ TEAM กับลูกน้องที่นายต้องรู้ / ปริญญา ตันสกุล, กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2555.

การบริหารหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น เงินลงทุน
อาคารสถานที่ เทคโนโลยี ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีปัจจัย หลักที่สำคัญ3 ประการ
ที่ต้องให้ความสำคัญบุคลากรที่มีคุณภาพ พลังร่วมของทีม และประสิทธิภาพของทีมเวอร์ค
ซึ่งล้วนแต่คือทรัพยากรมนุษย์ให้ องค์กร ทีผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ในการบริหารคน
บริหารทีมงาน และบริหารจิตวิทยาขององค์กรอย่างไร ด้วยเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้

call no .  HD66 .ป172 2555