ศิลปะแห่งอำนาจ / Thich Nhat Hanh ผู้เขียน ; ผู้แปล จิตร์ ตัณฑเสถียร และสังฆหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ; บรรณาธิการเล่ม พระภิกษุณีนิรามิสา , กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2553

gb23

ศิลปะแห่งอำนาจ / Thich Nhat Hanh ผู้เขียน ; ผู้แปล จิตร์ ตัณฑเสถียร และสังฆหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ; บรรณาธิการเล่ม พระภิกษุณีนิรามิสา ,  กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2553.

วามหมายของคำว่า อำนาจ ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นยอมทำตาม ตามที่เราๆท่านๆเข้าใจกัน แต่หนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นนิยามของอำนาจที่แตกต่างออกไป
เพราะอำนาจคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราทุกผู้ทุกนาม เป้นอำนาจที่สร้างความสุขให้กับ
ชีวิตเราอย่างแท้จริง ซึ่งหนทางที่จะได้มาซึ่งอำนาจนั้น ไม่มีสิ่งใดที่ต้องไขว่คว้าหรือดิ้นรน
เพื่อให้ได้มา หากแต่เป็นการโอบกอดและประสานสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติให้กับชีวิตเรา ด้วยวิถี
แห่งความรัก และดำรงตนอย่างมีสติในทุกขณะ

call no .  BQ9800.T5392.N45425 .น114 2553