คู่มือการเพาะปลูก สวนผัก & สมุนไพรคนเมือง / บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด ; เรียบเรียง : พัชรี สำโรงเย็นสมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556.

gb19

คู่มือการเพาะปลูก สวนผัก & สมุนไพรคนเมือง / บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด ; เรียบเรียง : พัชรี สำโรงเย็นสมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556.

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาสาระเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชผักสมุนไพรที่นิยมปลูกไว้ใช้ประโยชน์
และบริโภค เกือบ 30 ชนิด โดยเฉพาะหลักการปลูกพรรณไม้ต่างๆบนดาดฟ้าที่กำลังเป็นที่สนใจของคนเมือง
อีกทั้งวิธีเพาะเห็ดถุงให้ได้ผล   เคล็ดลับการทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
และการผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร

call no .  SB323.T35 .พ112