ก้าวให้ข้ามผ่านให้พ้น / สิทธา วรรณสวาท.กรุงเทพฯ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, 2554.

gb21

ก้าวให้ข้ามผ่านให้พ้น / สิทธา วรรณสวาท.กรุงเทพฯ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, 2554.

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสอนให้เข้าใจหลักธรรมะ ให้ข้อคิดที่ดี
เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะแนวคิดที่มาก
ด้วยประโยชน์ นำใเอามาใช้ได้อย่างแท้จริง

call no .  BQ4235 .ส34