คู่มือการเพาะเห็ด รวยเป็นล้าน / วารินี ธรรมชาติไพศาล.กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.

gb22

คู่มือการเพาะเห็ด รวยเป็นล้าน / วารินี ธรรมชาติไพศาล.กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด  ลักษณะและคุณค่าทางอาหารของเห็ด
อุปกรณืสำคัญในการเพาะเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ดรูปแบบต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของเห็ด  การแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าของเห็ด    เห็ดพิษ
และวิธีการปลูกเห็ดชนิดต่างๆ

call no .  SB353 .ว27