แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ใช้ความสุขทำกำไร (DELIVERING HAPPINESS) โดย Tony Hsieh / แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น. 2556. 2433
"ครูเพื่อศิษย์" ต่อยอดความคิด ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 2594
ศิลปะการพูด / วีระเกียรติ รุจิรกุล.ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552. 2292
เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์.กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551. 2942
ถอดรหัสใจ ไขบุคลิกภาพ / ผู้เขียน Salvatore V. Didato ; ผู้แปล นิดา หมอยาดี.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555. 1995
เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด / คิมรันโด เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์ วาดภาพประกอบ.กรุงเทพฯ : Springbooks, 2555. 1989
ชีวิตมีค่า ถ้ากล้าใช้ / Cartoon.กรุงเทพฯ : วาย เอ็ม ครีเอทีฟ, 2555. 2091
เศรษฐีสอนลูก / เขียนโดย: จี. คิงส์ลีย์ วอร์ด ; แปลโดย: สุพรรณี วราทร ; บรรณาธิการ: สุรปรีย์ ปิยสาระ.กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2547. 2318
รหัสลับ--รหัสความสำเร็จ / โดย ริชาร์ด เทมพลาร์ ; ผู้แปล ธนกร โสรณสุทธิ์ ; ผู้เรียบเรียง สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ .กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2553. 1671
สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ / Tyler Cowen เขียน ; อรนุช อนุศักดิ์เสถียร แปล.กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 1756