กรรมการประจำสำนักหอสมุด

ประธานกรรมการ
นางวนิดา ศรีทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ธงชัย  สุวรรณสิชณน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวศศินพร นาคเกษม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นายสิงห์ทอง ครองพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวสารภี สีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการ
pada นางสาวพฎา พุทธสมัย
หัวหน้าหอจดหมายเหตุ
เลขานุการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
นางกาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ