กรรมการประจำสำนักหอสมุด

ประธานกรรมการ
ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางวราภรณ์ แดงช่วง
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ
รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด
รองศาสตราจารย์ธงชัย  สุวรรณสิชณน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองศาสตราจารย์ธนรัตน์  แต้วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งคั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประหยัด สุตเศวต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววาทินี เขมากโรทัย
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด
นางสาวดลนภา แว่วศรี
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด
นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
หัวหน้าฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด
นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
pada นางสาวพฎา พุทธสมัย
หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด
เลขานุการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
นางกาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด