ผู้อำนวยการ      

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

อีเมล  libarn@ ku.ac.th
โทร.  0-2940-5835 ภายใน 1477 ต่อ 401

   
รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 warapron n

รองผู้อำนวยการทรัพยากรสารสนเทศ
นางวราภรณ์ แดงช่วง

อีเมล libwpd@ ku.ac.th 
โทร.  0-2942-8616 ภายใน 1477

  

รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ


อีเมล plw@ ku.ac.th

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบสารสนเทศ
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน

อีเมล libtnd@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 331

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ

อีเมล libtpc@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477  ต่อ 412

sirirat j

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ
นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล

อีเมล libspch@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 215

 

sasiya s n

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย

อีเมล libsys@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 

 

 

หัวหน้าฝ่าย

 

   
 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางกาญจนา วสุสิริกุล

อีเมล libkcw@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 416 warapron n

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์

อีเมล libpnp@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 118 ,121 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศศินพร นาคเกษม

อีเมล libspn@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 328หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
นายสิงห์ทอง ครองพงษ์

 อีเมล libstk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 233

 sirirat j

หัวหน้าฝ่ายบริการ
นางสาวกิตติยา ขุมทอง

 อีเมล libkty@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 220

  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง

 อีเมล libsnh@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 345

h pada

หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ
นางสาวพฎา พุทธสมัย

อีเมล libpdb@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 426