ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด      

wanida

นางวนิดา ศรีทองคำ

อีเมล libwds@ ku.ac.th
โทร.  0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 401

   
       
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด      
       

ด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์
นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรมอีเมล libnlth@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 239

ด้านวิชาการและทรัพยากรบุคคล
นางสาววาทินี เขมากโรทัย


อีเมล libwnk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 221

       

ด้านพัฒนาบริการและห้องสมุดเครือข่าย
นางสาวสมใจ ขุนเจริญ

อีเมล libsjk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 217

   
       
หัวหน้าฝ่าย

 

   
 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางกาญจนา วสุสิริกุล

อีเมล libkcw@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 416หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์

อีเมล libpsnt@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 119


       

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศศินพร นาคเกษม

 อีเมล libspn@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 328

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
นายสิงห์ทอง ครองพงษ์

 อีเมล libstk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 233

 


 

 

หัวหน้าฝ่ายบริการ
นางสาวสารภี สีสุข

อีเมล libsps@ ku.ac.th
โทร.  0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 218


หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง

อีเมล libsnh@ ku.ac.th
โทร.  0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 345

       

หัวหน้าหอจดหมายเหตุ
นางสาวพฎา พุทธสมัย

อีเมล libpdb@ ku.ac.th
โทร.  0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 426