หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6936
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 8301
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 6587
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6023
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5931
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 7304
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5948
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6060
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 6776
บริการตู้รับฝากของ 6767
บริการถ่ายเอกสาร 7432
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 26951
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 6475
บริการเคเบิ้ลทีวี 6740
บริการโสตทัศนวัสดุ 7767
บริการอินเทอร์เน็ต 15491
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8283
บริการหนังสือวิชาการ 12272
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8499
บริการหนังสือวรรณกรรม 9067
บริการห้องหนังสือเด็ก 8810
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4453
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 8647
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11074
บริการคลินิกสถิติ 7341
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 10001
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 15092
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 20355
บริการหนังสือสำรอง 9166
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 11059
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 14509
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 11288
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 12339
บริการจองหนังสือ 13043
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10169
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 15275
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 15086
บริการสารสนเทศ 15682
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 15873
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 13208
บริการยืม-คืน 48762
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 62955
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 324680
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 12447