หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6248
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 7432
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 5900
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 5284
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5277
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 6490
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5219
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 5388
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 6009
บริการตู้รับฝากของ 6049
บริการถ่ายเอกสาร 6605
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 23114
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 5796
บริการเคเบิ้ลทีวี 6029
บริการโสตทัศนวัสดุ 6952
บริการอินเทอร์เน็ต 14492
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 7552
บริการหนังสือวิชาการ 11383
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7780
บริการหนังสือวรรณกรรม 8357
บริการห้องหนังสือเด็ก 8049
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4221
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7939
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 10284
บริการคลินิกสถิติ 6668
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 9200
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 14114
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 19362
บริการหนังสือสำรอง 8406
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 10314
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 13362
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 10494
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 11404
บริการจองหนังสือ 12078
บริการสารสนเทศตามคำขอ 9404
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 14302
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 13946
บริการสารสนเทศ 14637
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 14874
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 12421
บริการยืม-คืน 46314
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 59759
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 318053
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 11588