หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7465
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 8899
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7107
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6522
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6441
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 7913
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6464
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6596
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7300
บริการตู้รับฝากของ 7374
บริการถ่ายเอกสาร 8031
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 30525
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7029
บริการเคเบิ้ลทีวี 7302
บริการโสตทัศนวัสดุ 8337
บริการอินเทอร์เน็ต 16294
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8801
บริการหนังสือวิชาการ 12954
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9021
บริการหนังสือวรรณกรรม 9604
บริการห้องหนังสือเด็ก 9351
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4630
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9175
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11686
บริการคลินิกสถิติ 7902
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 10639
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 15826
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 20980
บริการหนังสือสำรอง 9764
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 11652
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 15352
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 11860
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 13184
บริการจองหนังสือ 13801
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10722
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 15971
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 15879
บริการสารสนเทศ 16436
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 16605
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 13843
บริการยืม-คืน 50368
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 65356
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 331101
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 13140