หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 8137
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9796
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7892
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7113
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7009
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8899
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7112
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7238
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7977
บริการตู้รับฝากของ 8182
บริการถ่ายเอกสาร 9004
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 35151
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7672
บริการเคเบิ้ลทีวี 7967
บริการโสตทัศนวัสดุ 9064
บริการอินเทอร์เน็ต 17496
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9414
บริการหนังสือวิชาการ 13857
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9837
บริการหนังสือวรรณกรรม 10430
บริการห้องหนังสือเด็ก 10196
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4864
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9937
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 12593
บริการคลินิกสถิติ 8627
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 11680
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 16930
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 22050
บริการหนังสือสำรอง 10579
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12493
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 16496
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12725
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 14699
บริการจองหนังสือ 14842
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11059
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 17038
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 17190
บริการสารสนเทศ 17657
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 17675
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14846
บริการยืม-คืน 52955
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 69031
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 339510
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 14219