หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5660
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6769
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 5359
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4753
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4764
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5871
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4751
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4876
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 5520
บริการตู้รับฝากของ 5562
บริการถ่ายเอกสาร 6086
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 20382
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 5326
บริการเคเบิ้ลทีวี 5501
บริการโสตทัศนวัสดุ 6364
บริการอินเทอร์เน็ต 13797
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 7058
บริการหนังสือวิชาการ 10816
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7362
บริการหนังสือวรรณกรรม 7897
บริการห้องหนังสือเด็ก 7570
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4091
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7382
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9721
บริการคลินิกสถิติ 6165
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8639
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 13528
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 18800
บริการหนังสือสำรอง 7889
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9814
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 12561
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9959
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 10740
บริการจองหนังสือ 11432
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8919
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 13759
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 13231
บริการสารสนเทศ 14031
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 14236
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11880
บริการยืม-คืน 44679
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 57901
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 313530
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10967