หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5097
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6044
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 4740
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4234
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4236
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5240
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4216
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4308
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 4958
บริการตู้รับฝากของ 4968
บริการถ่ายเอกสาร 5348
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 17482
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 4797
บริการเคเบิ้ลทีวี 4902
บริการโสตทัศนวัสดุ 5760
บริการอินเทอร์เน็ต 12893
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 6466
บริการหนังสือวิชาการ 10140
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6760
บริการหนังสือวรรณกรรม 7320
บริการห้องหนังสือเด็ก 6859
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3950
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 6785
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9016
บริการคลินิกสถิติ 5574
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8011
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 12841
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 17960
บริการหนังสือสำรอง 7295
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9200
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 11574
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9320
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 9793
บริการจองหนังสือ 10701
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8324
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 12951
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 12232
บริการสารสนเทศ 13281
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 13407
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11138
บริการยืม-คืน 42470
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 54979
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 308158
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10226