หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6558
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 7800
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 6177
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 5577
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5542
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 6816
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5519
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 5638
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 6316
บริการตู้รับฝากของ 6364
บริการถ่ายเอกสาร 6967
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 25397
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 6059
บริการเคเบิ้ลทีวี 6327
บริการโสตทัศนวัสดุ 7291
บริการอินเทอร์เน็ต 14917
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 7868
บริการหนังสือวิชาการ 11751
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8109
บริการหนังสือวรรณกรรม 8666
บริการห้องหนังสือเด็ก 8378
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4335
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 8221
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 10634
บริการคลินิกสถิติ 6956
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 9518
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 14502
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 19823
บริการหนังสือสำรอง 8717
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 10637
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 13820
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 10830
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 11860
บริการจองหนังสือ 12502
บริการสารสนเทศตามคำขอ 9734
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 14712
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 14427
บริการสารสนเทศ 15079
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 15308
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 12760
บริการยืม-คืน 47454
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 61188
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 321823
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 11970