หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5219
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6195
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 4874
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4357
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4354
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5364
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4354
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4438
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 5079
บริการตู้รับฝากของ 5098
บริการถ่ายเอกสาร 5511
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 17873
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 4930
บริการเคเบิ้ลทีวี 5046
บริการโสตทัศนวัสดุ 5914
บริการอินเทอร์เน็ต 13090
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 6592
บริการหนังสือวิชาการ 10301
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6887
บริการหนังสือวรรณกรรม 7429
บริการห้องหนังสือเด็ก 6984
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3984
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 6936
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9153
บริการคลินิกสถิติ 5699
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8143
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 12994
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 18143
บริการหนังสือสำรอง 7435
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9348
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 11783
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9450
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 9988
บริการจองหนังสือ 10868
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8457
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 13109
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 12423
บริการสารสนเทศ 13454
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 13599
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11285
บริการยืม-คืน 42934
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 55700
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 309276
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10386