หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7680
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9180
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7339
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6704
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6626
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8162
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6662
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6793
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7532
บริการตู้รับฝากของ 7613
บริการถ่ายเอกสาร 8333
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 31290
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7243
บริการเคเบิ้ลทีวี 7520
บริการโสตทัศนวัสดุ 8567
บริการอินเทอร์เน็ต 16618
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8995
บริการหนังสือวิชาการ 13210
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9282
บริการหนังสือวรรณกรรม 9837
บริการห้องหนังสือเด็ก 9593
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4687
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9383
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11949
บริการคลินิกสถิติ 8149
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 10931
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 16108
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 21257
บริการหนังสือสำรอง 9973
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 11924
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 15729
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12142
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 13537
บริการจองหนังสือ 14093
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10906
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 16253
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 16224
บริการสารสนเทศ 16727
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 16889
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14151
บริการยืม-คืน 50987
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 66135
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 332148
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 13398