หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7969
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9567
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7683
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6954
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6866
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8631
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6931
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7057
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7819
บริการตู้รับฝากของ 7973
บริการถ่ายเอกสาร 8780
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 33183
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7506
บริการเคเบิ้ลทีวี 7816
บริการโสตทัศนวัสดุ 8890
บริการอินเทอร์เน็ต 17112
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9258
บริการหนังสือวิชาการ 13602
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9616
บริการหนังสือวรรณกรรม 10235
บริการห้องหนังสือเด็ก 9960
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4800
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9787
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 12346
บริการคลินิกสถิติ 8448
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 11389
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 16552
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 21679
บริการหนังสือสำรอง 10360
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12258
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 16230
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12470
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 14116
บริการจองหนังสือ 14535
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10969
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 16697
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 16795
บริการสารสนเทศ 17230
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 17351
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14541
บริการยืม-คืน 52024
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 67660
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 335501
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 13888