หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Turnitin 1040
บริการห้องสมุดในสวน 8515
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 10102
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 8160
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7326
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7208
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 9453
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7342
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7442
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 8251
บริการตู้รับฝากของ 8640
บริการถ่ายเอกสาร 9405
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 42863
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7930
บริการเคเบิ้ลทีวี 8187
บริการโสตทัศนวัสดุ 9497
บริการอินเทอร์เน็ต 18530
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9696
บริการหนังสือวิชาการ 14359
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10196
บริการหนังสือวรรณกรรม 10762
บริการห้องหนังสือเด็ก 10476
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4966
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 10179
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 13018
บริการคลินิกสถิติ 8904
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 12190
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 17573
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 22377
บริการหนังสือสำรอง 10935
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12987
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 17086
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 13104
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 15806
บริการจองหนังสือ 15699
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11152
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 17427
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 18149
บริการสารสนเทศ 18366
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 18372
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 15433
บริการยืม-คืน 55315
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 72482
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 355303
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 14991