หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5434
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6467
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 5113
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4538
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4545
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5604
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4554
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4642
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 5284
บริการตู้รับฝากของ 5328
บริการถ่ายเอกสาร 5783
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 19601
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 5122
บริการเคเบิ้ลทีวี 5275
บริการโสตทัศนวัสดุ 6139
บริการอินเทอร์เน็ต 13484
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 6803
บริการหนังสือวิชาการ 10559
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7123
บริการหนังสือวรรณกรรม 7680
บริการห้องหนังสือเด็ก 7295
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4048
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7154
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9457
บริการคลินิกสถิติ 5909
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8371
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 13266
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 18477
บริการหนังสือสำรอง 7675
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9579
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 12155
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9694
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 10381
บริการจองหนังสือ 11162
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8679
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 13461
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 12846
บริการสารสนเทศ 13762
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 13929
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11616
บริการยืม-คืน 43851
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 56819
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 311857
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10678