บริการสารสนเทศทางการเกษตร

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai AGRIS)

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร ทั้งภายในประเทศ และจากเครือข่ายต่างประเทศ  ดังนี้

 • บริการสารสนเทศในรูปฐานข้อมูล
  -  AGRIS CD-ROM (ค.ศ.1975-ปัจจุบัน) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม ด้านการเกษตรของทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ) และ Food and Human Nutrition (FHN) ฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของโลก โดยให้บริการบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้สามารถสืบค้น  ถ่ายโอนและสำเนาข้อมูลจากระบบได้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ไม่สามารถ สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่ให้บริการ สามารถติดต่อขอให้ทางศูนย์ฯ ทำการสืบค้นข้อมูลให้ โดยแจ้งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
  -  ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย (ภาษาไทย) เป็นข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน ให้บริการบนเครือข่ายภายในสำนักหอสมุด และบนอินเตอร์เน็ตที่ http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb/
  -  ฐานข้อมูลรวมเว็บด้านการเกษตรและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ เกษตรของหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่  http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/agrweb.html  
 • การสำเนาเอกสาร ผู้ที่สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลของศูนย์ฯ และต้องการสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • บริการรวบรวมสารสนเทศและสร้างฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง
 • บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และประเทศในภูมิภาค
 • บริการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาสารสนเทศการเกษตรแก่ผู้สนใจ และฝึกงานให้กับบุคลากรศูนย์ AGRIS ของประเทศในภูมิภาค


ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC)

 • บริการสารสนเทศในรูปแบบฐานข้อมูล และเอกสารดิจิตอล ด้วยระบบออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บริการสำเนาเอกสารฉบับเต็มที่ผู้ใช้สืบค้นได้จากฐานข้อมูล
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการข้อมูลรายชื่อนักวิจัย และสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านกระบือ

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC)

 • บริการความรู้ด้านการเกษตร
 • บริการหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเกษตร
 • บริการสืบค้นสารสนเทศและประมวลความรู้ด้านการเกษตร
 • บริการพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาขาด้านการเกษตร
 • บริการฝึกอบรม ดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร
 • บริการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้รู้และผู้สนใจ ด้านการการเกษตร