ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ห้องสมุด | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | การทำบัตรสมาชิก | ระเบียบยืม-คืน

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสาตร์
           ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539  ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5  ชั้น 1 (5-102) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลาเปิด - ปิดห้องสมุด
ช่วงเปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
ช่วงปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.

ผู้ดูแลห้องสมุด

นางสาวจิณณพัต  ชื่นชมน้อย   บรรณารักษ์
นางสาวกัลยากร บรรณารักษ์


เบอร์โทรศัพท์

0-2942-8010-9 ต่อ 3611

0-2428-1105-6

การทำบัตรสมาชิก

ใช้บัตรร่วมกันกับบัตรห้องสมุดของ สำนักหอสมุด

ระเบียบยืม - คืนหนังสือทั่วไป

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวันที่ยืม จำนวนวันที่ยืมต่อ ค่าปรับ/รายการ
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ
อาจารย์ 15 1 เดือน 1 เดือน วันละ 5 บาท
ข้าราชการสาย ข,ค 7 7 14 7 14
ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
นิสิต  ปริญญาโท
นิสิต  ปริญญาตรี 5

หมายเหตุ
การยืมต่อผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้งต่อหนังสือ 1 เล่ม
หนังสือสำรอง

สมาชิกทุกประเภท  จองได้ 1 เล่ม  ยืมได้ 1 คืน ระยะเวลายืมได้หนัง 15.00 น. คืนก่อน9.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  ค่าปรับชั่วโมงละ 5 บาท (30 บาท/วัน)

วิทยานิพนธ์
สามารถยืมได้เหมือนหนังสือทั่วไป  ภาษาไทย 7 วัน ภาษาต่างประเทศ 14 วัน

หนังสืออ้างอิง

สามารถยืมออกไปถ่ายเอกสารได้ภายใน 1 วัน