นางสาว กาญจนา อนุพันธุ์
นักเอกสารสนเทศ
ปฎิบัติการ
libkna@ku.ac.th
ต่อ 344

นางสาว จิรวดี วิรัตนโท
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libjdw@ ku.ac.th
ต่อ 344

นาง ณราวดี วงค์ลังกา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libppl@ ku.ac.th
ต่อ 333

นางสาว ถิรนันท์ ดำรงค์สอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libtnd@ ku.ac.th
ต่อ 331

นาย บดินทร์ ผลพันพัว
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libbdp@ ku.ac.th
ต่อ 334

นางสาว วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libwps@ ku.ac.th
ต่อ 331

นางสาว สมใจ หกหนู
นักเอกสารสนเทศ

libsjh@ ku.ac.th
ต่อ 334

นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libsnc@ ku.ac.th
ต่อ 337

นางสาว สุพรรณี หงษ์ทอง
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libsnh@ ku.ac.th
ต่อ 345

นางสาว สุพัตรา ผลาไชย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libstp@ ku.ac.th
ต่อ 333

นางสาว สุราภรณ์ คงผล
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libspk@ ku.ac.th
ต่อ 336

นาง อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
นักเอกสารสนเทศ
เชี่ยวชาญ
libarn@ ku.ac.th ,kulibaree@ gmail.com
ต่อ 337

นาย เฉลิมเดช เทศเรียน
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libcdt@ ku.ac.th
ต่อ 344

นาง เพ็ญจันทร์ เหลืองอร่าม
พนักงานพิมพ์ ส 3

libpcl@ ku.ac.th
ต่อ 333

น.ส. เมทินี จำเริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libmnc@ ku.ac.th
ต่อ 345

นางสาว เยาวลักษณ์ นาเอก
นักเอกสารสนเทศ

libyln@ ku.ac.th
ต่อ 335