น.ส. ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์
นักจดหมายเหตุ
ชำนาญการ
libpmk@ ku.ac.th
ต่อ 427

น.ส. พฎา พุทธสมัย
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libpdb@ ku.ac.th
ต่อ 426

นางสาว ภัททวิกรม์ นิ่มนวล
นักจดหมายเหตุ

libpon@ku.ac.th
ต่อ 428

นางสาว สินิทธ์ สิทธิเสรีชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
libsnsi@ ku.ac.th
ต่อ 430