นาย ณัฐวุฒิ นันทปรีชา
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libntw@ ku.ac.th
ต่อ 233

นาย ธนวิตร์ พัฒนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฎิบัติการ
libtwpa@ ku.ac.th
ต่อ 238

นาง นงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
นักเอกสารสนเทศ
ชำนาญการ
libnlth@ ku.ac.th
ต่อ 239

นางสาว วลฌา อาศัยผล
นักวิชาการช่างศิลป์
ชำนาญการ
librwa@ ku.ac.th
ต่อ 229

นาย สิงห์ทอง ครองพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
libstk@ ku.ac.th
ต่อ 236

นาง สุภัทรา นวชินกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
supattra.naw@ku.th
ต่อ 233

นางสาว หทัยรัตน์ ศรีสุภะ
นักประชาสัมพันธ์

libhrs@ ku.ac.th
ต่อ 232

นาย ไพรวัลย์ จันทะพาหะ
พนักงานโสตทัศนศึกษา บ 2

libpwc@ ku.ac.th
ต่อ 250,237