นาย ชาญณรงค์ เผือกพูลผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libcrp@ ku.ac.th
ต่อ 325

นางสาว ดลนภา แว่วศรี
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
libdpw@ ku.ac.th
ต่อ 330

นาย ประจักษ์ สุขอร่าม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libpjs@ ku.ac.th
ต่อ 326

นางสาว รุ่งอรุณ ผาสุกสกุล
บรรณารักษ์
ชำนาญการ
librap@ ku.ac.th
ต่อ 329

นางสาว ศศินพร นาคเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libspn@ ku.ac.th
ต่อ 328

นาย อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
libayr@ ku.ac.th
ต่อ 327