นางสาว กมลวรรณ เขียวรจนา
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
libkwk@ ku.ac.th
ต่อ 407

นางสาว กรรยา คงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libkykk@ ku.ac.th
ต่อ 411

นาง กาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

libkcw@ ku.ac.th
ต่อ 416

นาย ชำนิ ต่ายทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libcnt@ ku.ac.th
ต่อ 409

นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
libtpc@ ku.ac.th
ต่อ 412

น.ส. น้ำฝน ยอดนิล
นักวิชาการพัสดุ

libnfy@ ku.ac.th
ต่อ 415

นาง พัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libpta@ ku.ac.th
ต่อ 409

นาง ภัทราภรณ์ ตันหัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libppth@ku.ac.th
ต่อ 412,414

นางสาว มัณฑิรา ชุ่มน้อย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libmtr@ ku.ac.th
ต่อ 0

นาง สมใจ เพาพาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libsjp@ ku.ac.th
ต่อ 417

นาง สาลินีย์ สุขารมณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libsnsr@ ku.ac.th
ต่อ 418

นางสาว สุกัญญา อ่อนจันทร์
บุคลากร
ปฎิบัติการ
libsyo@ ku.ac.th
ต่อ 413

นาง สุพัตรา ริ้วทองชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libspt@ ku.ac.th
ต่อ 420

นางสาว อริสา เหรียญบุญยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
libasr@ ku.ac.th
ต่อ 410

นาย อารุณ นกยูงทอง
ช่างไฟฟ้าชำนาญงานพิเศษ

libarnt@ ku.ac.th
ต่อ 407