นางสาว กมลวรรณ เขียวรจนา
นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติการ
libkwk@ ku.ac.th
ต่อ 407

นางสาว กรรยา คงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libkykk@ ku.ac.th
ต่อ 411

นาง กาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

libkcw@ ku.ac.th
ต่อ 416

นาย ชำนิ ต่ายทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libcnt@ ku.ac.th
ต่อ 409

นางสาว ณัฐฌาย์ เพชรชุม
นักวิชาการพัสดุ

libncp@ku.ac.th
ต่อ 419

นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
libtpc@ ku.ac.th
ต่อ 412

น.ส. น้ำฝน ยอดนิล
นักวิชาการพัสดุ

libnfy@ ku.ac.th
ต่อ 415

นาง พัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libpta@ ku.ac.th
ต่อ 409

นางสาว มัณฑิรา ชุ่มน้อย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libmtr@ ku.ac.th
ต่อ 0

นาย วีรภัทร ผิวผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

libwpp@ ku.ac.th
ต่อ 409

นาง สมใจ เพาพาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติการ
libsjp@ ku.ac.th
ต่อ 417

นาง สาลินีย์ สุขารมณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

libsnsr@ ku.ac.th
ต่อ 418

นางสาว สุกัญญา อ่อนจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libsyo@ ku.ac.th
ต่อ 408

นาง สุพัตรา ริ้วทองชุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
libspt@ ku.ac.th
ต่อ 418

นางสาว อริสา เหรียญบุญยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
libasr@ ku.ac.th
ต่อ 414

นาย อารุณ นกยูงทอง
ช่างไฟฟ้าชำนาญงานพิเศษ
ชำนาญงาน
libarnt@ ku.ac.th
ต่อ 407

นาย ไพฑูรย์ เจริญนา
พนักงานขับรถยนต์

libptcn@ ku.ac.th
ต่อ 409