QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

Books Recommendation

 • พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ

  พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ

 • โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

 • การออกแบบระบบการเรียนการสอน

  การออกแบบระบบการเรียนการสอน

 • ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย

  ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย

 • หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ

  หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

 • หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

  หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

 • กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

  กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events