QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 1/2019 
18-24 Nov 2019

Mon-Fri 8.00am-Midnight
Sat-Sun Close

View all opening hours

20190303 Policy LED th

เรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

     สำนักหอสมุดจะให้บริการเครื่องพิมพ์งานอัตโนมัติ Ricoh จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ท่านที่มีเงินคงเหลือในระบบพิมพ์งาน Ricoh กรุณามาใช้บริการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์งานได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผ่านเครื่องพิมพ์งาน Double A ขออภัยในความไม่สะดวก


Notice:

     Ricoh printing service will be available until November 30, 2019. Those who have money credit left with Ricoh machine, please use all of your money credit within November 30, 2019. However, you may use printing service with Double A machine at the Internet Service counter located on the 1st floor, Debaratana Vidhayachote Building. We apologize for the inconvenience.

 

Books Recommendation

 • ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

  ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • ลงทุนแมน 11.0

  ลงทุนแมน 11.0

 • กลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ Lazada

  กลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ Lazada

 • โรคไบโพลาร์

  โรคไบโพลาร์

 • The power games : เกมสร้างอำนาจเพื่อชนะใจคน : 64 วิธี สร้างอำนาจให้ตัวเรา เพื่อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ์

  The power games : เกมสร้างอำนาจเพื่อชนะใจคน : 64 วิธี สร้างอำนาจให้ตัวเรา เพื่อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ์

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย

  ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย

 • แค่สควอตก็ผอมได้

  แค่สควอตก็ผอมได้

   
 • โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

News & Events