QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-30 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm

View all opening hours

EZproxy is an access and authentication software helps users simplify their research process by remote access to e-Resource they could find in KU Library. With a single sign-on using Nontri account, accessing library material has never been easier.

Login EZproxy Click >>> https://portal.lib.ku.ac.th/login

Books Recommendation

 • ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

  ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

 • นโยบายต่างประเทศไทย

  นโยบายต่างประเทศไทย

 • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน

  แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน

 • กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน

  กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน

 • โรคไบโพลาร์

  โรคไบโพลาร์

 • SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา

  SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา

 • ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง

  ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง

 • วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

  วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

 • การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

 • ถาม - ตอบ ละเมิด

  ถาม - ตอบ ละเมิด

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ