QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 1/2019 
18-24 Nov 2019

Mon-Fri 8.00am-Midnight
Sat-Sun Close

View all opening hours

20190917 New eBook tv

eBook ใหม่ พร้อมให้บริการชาว มก. แล้ว

     ด้วยโครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (eBook 4 Plus 2019) ซึ่งเชิญอาจารย์จากทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมคัดเลือก เสนอแนะรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของคณะวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุดได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดซื้อ eBook และพร้อมให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลด eBook ในโครงการดังกล่าว รวมถึง eBook อื่นๆ ที่สำนักหอสมุดจัดซื้อไว้ให้บริการ ได้ที่ http://bit.ly/2KHQJLI โดยมี eBook รวมกว่า 12,000 เล่ม ในหลากหลายสาขาวิชา

================

เข้าอ่าน eBook ตรงไหนจากหน้าเว็บ?

 1. เข้าเว็บไซต์ สำนักหอสมุด
 2. ไปที่ เมนู KU Resources
 3. เลือก KU eBook Collection

================

สืบค้น eBook ใหม่ยังไง?

- ทำการ filter ปีที่จัดซื้อ เป็น "2019"

ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกตัวกรองตามความต้องการได้ เช่น กรองตามคณะ  ภาควิชา หรือหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานให้มากที่สุด

-------------------------------

How to access eBook

 1. Go to library website
 2. Go to menu “KU Resources”
 3. Click KU eBook Collection

 

How to access NEW eBook

Please filter the Year Purchased to be "2019"

Books Recommendation

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

 • ประวัติศาสตร์เวียดนาม

  ประวัติศาสตร์เวียดนาม

 • ใต้ทะเลมีความรัก

  ใต้ทะเลมีความรัก

 • พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ

  พฤกษบำบัด ยาดีจากธรรมชาติ

 • โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

 • ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

  ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

 • ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง

  ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง

 • ปรับใจ เยียวยากาย

  ปรับใจ เยียวยากาย

 • ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

  ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน

 • การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์

  การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์

News & Events