QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-30 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm

View all opening hours

4 University Network LED

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือพิจารณาแนวทางความร่วมมือกับห้องสมุดใน “เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วยห้องสมุดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนากรอบการดำเนินงานใน 4 เรื่อง คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาบริการ/นวัตกรรม 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) ระบบสารสนเทศ ส่งผลให้นิสิตและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในความร่วมมือ จะสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดระหว่างกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้

 

Books Recommendation

 • ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง

  ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง

 • สุราปกรณัม

  สุราปกรณัม

   
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

 • ทางเลือกของประเทศไทย

  ทางเลือกของประเทศไทย

 • ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

  ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

 • London book sanctuary

  London book sanctuary

 • การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง

  จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง

 • คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

  คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

News & Events