QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-30 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm

View all opening hours

20191224 renew LED

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอมอบของขวัญวันปีใหม่นี้ ด้วยการขยายเวลาการยืมหนังสือได้ไม่จำกัด* จนกว่าจะมีผู้ต้องการขอยืมหนังสือเล่มนั้นต่อ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ไม่จำกัดระยะเวลาการยืม โดยการเข้าไป Renew หรือยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด หรือ คลิกที่นี่ เพื่อขยายเวลาการยืมหนังสือออกไปได้อีก 7 วัน หรือ 14 วัน ตามระเบียบการยืม และสามารถ Renew ต่อได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เดิมจะสามารถ Renew ได้เพียง 1 ครั้ง) จนกว่าจะมีผู้ต้องการใช้หนังสือและทำการจองหนังสือเล่มดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดความกังวลเรื่องค่าปรับหากยังใช้หนังสือไม่เสร็จเมื่อถึงกำหนดคืนและไม่มีเวลามาคืนหนังสือที่ห้องสมุด

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการท่านอื่นต้องการยืมหนังสือที่ถูกยืมออกไปแล้ว ก็สามารถทำการจองหนังสือเล่มที่ต้องการได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดเช่นกัน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการจองหนังสือ

* หมายเหตุ ไม่รวมหนังสือห้อง Eco-Library


Unlimited Renew. No need to get worried about late-return fine with book renewal via website

Kasetsart University Library presents the gift to library users on this New Year by extending the book borrowing period to unlimited* until someone requests to borrow the book, starts today.

Library users can borrow books for an unlimited period of borrowing. By doing so, the users must renew the books through the library website, or click here in order to extend the time to borrow the books for another 7 days or 14 days according to the borrowing regulations and can renew for unlimited times (formerly being able to renew only 1 time) someone requests to borrow the book so that users can read the book continuously and reduce the worries of users about late-return fines if they have not finished using the books by the due date and don't have time to return books to the library.

However, if other library users want to borrow books that have already been borrowed, they can reserve the desired book on the library website or click here to learn how to reserve the book.

* Remarks Is not applied to Eco-Library books

Books Recommendation

 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย

  ประวัติศาสตร์การทูตไทย

 • ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

  ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

 • นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต

  นอนถูกวิธี สุขภาพดีตลอดชีวิต

 • การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน

  การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน

 • พยากรณ์พลิกชีวิต

  พยากรณ์พลิกชีวิต

 • นโยบายต่างประเทศไทย

  นโยบายต่างประเทศไทย

 • ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง : นั่งรถไฟเหาะเลาะสายประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ปีแห่งอารยธรรมมนุษย์

  ประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง : นั่งรถไฟเหาะเลาะสายประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ปีแห่งอารยธรรมมนุษย์

 • The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now and Trend จับเทรนด์ให้เป็นงาน

  The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now and Trend จับเทรนด์ให้เป็นงาน

 • SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา

  SEEEM : มิติใหม่ของการผสานสะเต็มและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา

 • รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google analytics

  รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google analytics

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ