QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-10 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm


View all opening hours

ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562

หนังสือ ชีวสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของชีวสถิติและโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมสุขภาพและการศึกษาทางระบาดวิทยา
ความหมายของและประเภทของสถิติ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ สมมติฐานและการกำหนดสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการ
หาตำแหน่งของข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสถิติที่ใช้ในการกระจายของข้อมูล การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
Call No. QH323.5 .พ38

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส / ณรงค์วิทย์ แสนทอง, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562

  EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส / ณรงค์วิทย์ แสนทอง, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562

 • คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

  คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

 • ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ

  ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ

 • หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

  หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

 • ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง

  ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง

 • สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

  สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

 • The power games : เกมสร้างอำนาจเพื่อชนะใจคน : 64 วิธี สร้างอำนาจให้ตัวเรา เพื่อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ์

  The power games : เกมสร้างอำนาจเพื่อชนะใจคน : 64 วิธี สร้างอำนาจให้ตัวเรา เพื่อเอาชนะใจคน ทุกคน ทุกสถานการณ์

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

  กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

 • การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน

  การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรับหลักสูตรและการสอน

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ