QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562

หนังสือ ชีวสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของชีวสถิติและโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมสุขภาพและการศึกษาทางระบาดวิทยา
ความหมายของและประเภทของสถิติ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ สมมติฐานและการกำหนดสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการ
หาตำแหน่งของข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสถิติที่ใช้ในการกระจายของข้อมูล การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
Call No. QH323.5 .พ38

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

  หนังสือหลักราชการ กับ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 พระราชทานแด่ทหารในกองทัพบกสยาม

 • สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 • แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

  แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • The Netherlands at its best

  The Netherlands at its best

 • กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

  กลยุทธ์การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

 • เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

  เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events