QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื้นที่ / วิริยะ สว่างโชติ, กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562

หนังสือร็อกศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทที่ทำให้กำเนิดและผลิตดนตรี รวมถึงบริบทที่ตอบรับกับการทำให้ดนตรีเป็นกระแสนิยม ซึ่งตามมาด้วยการเป็นแหล่งขยายการลงทุนของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม การข้ามวัฒนธรรมและได้รับการตอบรับและไปมีอิทธิพลทางวัมนธรรมร่วมสมัยกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง บริบทที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน และดัดแปลงทางดนตรีให้เข้ากับฐานรากทางวํมนธรรม
ของอีกวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์ดนตรีแนวร็อกในแนวทางดังกล่าว

Call No. ML3534 .ว37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

  ปู่หม่อนล้านนา 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • The Netherlands at its best

  The Netherlands at its best

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย

  ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย

 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย

  ประวัติศาสตร์การทูตไทย

 • พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

  พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ

   
 • หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

  หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

 • สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events