QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

 2public mind

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ของนิสิตฯ จำแนกตามเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขา รวมทั้งศึกษาแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า นิสิตฯ มีความเห็นต่อจิตสาธารณธะโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด

Call No. BF723.C5 .จ35

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

  คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

 • หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ

  หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ

 • อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

  อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

 • รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

  รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

 • ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

  ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events