QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

2fishery chemical check

คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี / สุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม, กรุงเทพฯ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562

ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์น้ำต้องได้รับมาตรฐานรับรอง ISO/IEC 17025 หรือต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติ
การดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในผลการวิเคราะห์ คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี เล่มนี้ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการกรมประมงและ
สามารถถ่ายทอดสู่ห้องปฏิบัติการทดสอบอื่นๆ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากลภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่สามารถสอบกลับได้ โดยบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
ควบคุมตรวจสอบ รงมทั้งการควบคุมคุณภาพการทดสอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การออกแบบและโครวสร้างพื้นฐานของห้องปฏิบัติ
การ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สารเคมีและหลักการเตรียมสารละลาย การทวนสอบ การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Call No. SH335.5.Q35 .ส46

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

  การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

 • แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

  แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

 • สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  สถิติเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 • An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

  An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

 • โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

  โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

 • พลังงานกับชีวิต

  พลังงานกับชีวิต

 • วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

  วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

 • จดหมายถึงแม่

  จดหมายถึงแม่

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events