1. สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
  2. สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  3. ห้องสมุด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  4. ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี