• บริการเอกสารตามคำขอระหว่างห้องสมุด ทั้งในและต่างประเทศ
    • สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด(สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก.)

ประเภทหนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ขอยืมจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขอยืมจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตและบุคลากร ม.เกษตรฯ)

ไม่คิดค่าดำเนินการ

ขอยืมจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
(สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตและบุคลากร ม.เกษตรฯ)

คิดค่าดำเนินการ
฿30.00/เล่ม

ขอยืมจากห้องสมุดสถาบันอื่นๆของรัฐ
(ให้บริการยืมเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค)

คิดค่าดำเนินการ
฿150.00/เล่ม

ขอยืมหนังสือจากต่างประเทศ

คิดค่าดำเนินการ
฿2,000.00/เล่ม

v

อัตราค่าบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด

ในประเทศ

ค่าจัดส่งเอกสาร

ประเภท

จำนวน
หน้า

อัตรา
ค่าบริการ

ประเภท

จำนวน
หน้า

อัตรา
ค่าบริการ

ค่าสำเนาเอกสาร
จากห้องสมุดวิทยาเขต ม.เกษตรฯ
(สงวนสิทธิ์เฉพาะ
นิสิตและบุคลากร
ม.เกษตรฯ)

1

฿1.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

ค่าสำเนาเอกสาร
จากห้องสมุด
สถาบันอื่นๆของรัฐ

1-20

฿2.00

ไปรษณีย์ธรรมดา

1-20

฿10.00

21
ขึ้นไป

฿1.00

21
ขึ้นไป

ฟรี

 

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
EMS

คิดตาม
น้ำหนัก
เอกสาร

ขั้นต่ำเล่มล่ะ
฿30.00

โทรสาร
(ในเขตกรุงเทพฯ)

1-5

฿25.00
(หน้าต่อไป
฿3.00)

โทรสาร
(ต่างจังหวัด)

1-5

฿25.00
(หน้าต่อไป
฿2.00) +
ค่าโทรศัพท์
ทางไกล

ค่าไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
PDF File
(หน่วยงานราชการ)

ต่อ
1 ไฟล์

฿50.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ค่าไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
PDF File
(หน่วยงานเอกชน)

ต่อ
1 ไฟล์

฿200.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ค่าสแกน (Scan)
เอกสาร
(หน่วยงานราชการ)

ต่อ
1 หน้า

฿5.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ค่าสแกน (Scan)
เอกสาร
(หน่วยงานเอกชน)

ต่อ
1 ไฟล์

฿10.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ต่างประเทศ

     

ค่าสำเนาสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศ

1-5

US $15.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

6 ขึ้นไป

US $0.50

ค่าสำเนาบทความ
วารสารต่างประเทศ

ต่อ
1
บทความ
(ไม่จำกัด
หน้า)

฿750.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

ค่าสำเนาวิทยานิพนธ์
ต่างประเทศ

ต่อ
1 เล่ม

฿2,900.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

 

  • สำหรับบุคคลภายนอก

อัตราค่าบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประเภทหนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ขอยืมจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ขอยืมจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตและบุคลากร ม.เกษตรฯ)

ไม่คิดค่าดำเนินการ

ขอยืมจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
(สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตและบุคลากร ม.เกษตรฯ)

คิดค่าดำเนินการ
฿30.00/เล่ม

ขอยืมจากห้องสมุดสถาบันอื่นๆของรัฐ
(ให้บริการยืมเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค)

คิดค่าดำเนินการ
฿150.00/เล่ม

ขอยืมหนังสือจากต่างประเทศ

คิดค่าดำเนินการ
฿2,000.00/เล่ม

 

อัตราค่าบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด

ในประเทศ

ค่าจัดส่งเอกสาร

ประเภท

จำนวน
หน้า

อัตรา
ค่าบริการ

ประเภท

จำนวน
หน้า

อัตรา
ค่าบริการ

ค่าสำเนาเอกสาร
จากห้องสมุดวิทยาเขต ม.เกษตรฯ
(สงวนสิทธิ์เฉพาะ
นิสิตและบุคลากร
ม.เกษตรฯ)

1

฿1.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

ค่าสำเนาเอกสาร
จากห้องสมุด
สถาบันอื่นๆของรัฐ

1-20

฿2.00

ไปรษณีย์ธรรมดา

1-20

฿10.00

21
ขึ้นไป

฿1.00

21
ขึ้นไป

ฟรี

 

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
EMS

คิดตาม
น้ำหนัก
เอกสาร

ขั้นต่ำเล่มล่ะ
฿30.00

โทรสาร
(ในเขตกรุงเทพฯ)

1-5

฿25.00
(หน้าต่อไป
฿3.00)

โทรสาร
(ต่างจังหวัด)

1-5

฿25.00
(หน้าต่อไป
฿2.00) +
ค่าโทรศัพท์
ทางไกล

ค่าไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
PDF File
(หน่วยงานราชการ)

ต่อ
1 ไฟล์

฿50.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ค่าไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
PDF File
(หน่วยงานเอกชน)

ต่อ
1 ไฟล์

฿200.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ค่าสแกน (Scan)
เอกสาร
(หน่วยงานราชการ)

ต่อ
1 หน้า

฿5.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ค่าสแกน (Scan)
เอกสาร
(หน่วยงานเอกชน)

ต่อ
1 ไฟล์

฿10.00

แนบไฟล์ผ่าน
Email

-

ฟรี

ต่างประเทศ

     

ค่าสำเนาสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศ

1-5

US $15.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

6 ขึ้นไป

US $0.50

ค่าสำเนาบทความ
วารสารต่างประเทศ

ต่อ
1
บทความ
(ไม่จำกัด
หน้า)

฿750.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

ค่าสำเนาวิทยานิพนธ์
ต่างประเทศ

ต่อ
1 เล่ม

฿2,900.00

มารับเอกสาร
ด้วยตนเอง

-

ฟรี

 

  • อัตราค่าบริการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุด มก. บอกรับ