QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-10 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm


View all opening hours

EZproxy is an access and authentication software helps users simplify their research process by remote access to e-Resource they could find in KU Library. With a single sign-on using Nontri account, accessing library material has never been easier.

Login EZproxy Click >>> https://portal.lib.ku.ac.th/login

Books Recommendation

 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 • หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Sliver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย

  หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Sliver Economy เศรษฐกิจผู้สูงวัย

 • การสร้างสำนึกพลเมือง

  การสร้างสำนึกพลเมือง

 • ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

  ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 • การออกไปลงทุนในต่างประเทศ : การวิเคราะห์รายภาคธุรกิจและระดับสถานประกอบการ

  การออกไปลงทุนในต่างประเทศ : การวิเคราะห์รายภาคธุรกิจและระดับสถานประกอบการ

 • วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา

  วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา

 • วิทยาศาสตร์แห่งความสุข : สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

  วิทยาศาสตร์แห่งความสุข : สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

  เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

 • รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

  รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

 • หลักสูตร : ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้

  หลักสูตร : ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ