Turnitin Thai

     สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรวจการคัดลอกบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการดังนี้

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นที่ 1

เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, and plain text ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

ขั้นที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจได้ 2 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

วิธีที่ 1

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจไปที่ http://bit.ly/2YkzXdQ

วิธีที่ 2

ส่งผลงานที่ต้องการตรวจจากอีเมลนนทรีของคุณ หรืออีเมลอื่นที่สะดวกและระบุข้อมูลดังนี้

  • นิสิต กรุณาระบุชื่อ ชั้นปี คณะ รหัสนิสิต และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
  • อาจารย์และนักวิจัย กรุณาระบุชื่อ คณะหรือหน่วยงาน สังกัดหรือภาควิชา และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ขั้นที่ 3

รับผลการตรวจการคัดลอกภายใน 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ LINE @kulibrary


 
 
 

News & Events