ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล IET Inscpec Direct IET Inscpec Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลจำนวนกว่า 13 ล้านรายการ ปีพิมพ์ตั้งแต่ 1969-ปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical Engineering and Electronics, Computer and Control, Information Technology for Business, Mechanical and Production Engineering โดยมีแหล่งข้อมูลจาก วารสารกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง, เอกสารการประชุมมากกว่า 2,500 รายการ ซึ่งเป็นการบอกรับร่วมกันระหว่างสำนักหอสมุดและคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้ได้ที่ : http://inspecdirect-service.theiet.org