Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน

ฐานข้อมูล Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีเนื้อหาการเรียนมากกว่า 900 ชั่วโมง
 • มีแบบทดสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับทักษะ Level ทีเหมาะสมกับผู้เรียน
 • ฝึกทักษะการพูดผ่านระบบ The Studio และ Speak2Me โดยให้ผู้เรียนบันทึกเสียงพูดผ่านไมโครโฟน ระบบจะประมวลผลและแจ้งคะแนนเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมทั้งระบุคำหรือประโยคที่ควรแก้ไข
 • มีโจทย์หลายรูปแบบ ทั้งการดูคลิป หรือฟังเสียงแล้วตอบ การจับคู่ การพิมพ์โต้ตอบ


หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบ Placement Test ทำได้ 1 ครั้ง เท่านั้น

==>Tutorial


 

Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น


ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ

 • มีแนวข้อสอบ TOEFL, TOEIC และ U.S. citizenship สามารถดูผลคะแนนการทดสอบได้ทันที
 • มีแบบทดสอบที่มีชื่อเสียง เช่น GRE , GMAT , SAT , AP , NCLEX , PRAXIS
 • มีแบบทดสอบสำหรับกาารสอบเข้าศึกษาต่อระดับ High School, College, Career, Grad, และ International
 • ฝึกภาษาตามสายอาชีพงาน และทดสอบวิชาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิก (Career Assessment)
 • มี e-Books ให้อ่านเตรียมความพร้อมกว่า 60 เล่ม
 • ให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษา คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม แหล่งทุนการศึกษา รายชื่อสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย


==>Tutorial

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ