สำนักหอสมุดต้องรองรับนิสิตจำนวนมากในช่วงเวลาก่อนและระหว่างการสอบ จึงเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านพิเศษบริเวณระเบียงชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกอาคาร และมีการนำพลังงานต้นทุนต่ำมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟในบริเวณนั้น ติดตั้งระบบน้ำหล่อเย็นหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิภายใน เป็นต้น

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ผู้้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบัตรสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ไม่เช่นนั้น จำเป็นต้องซื้อคูปองเพื่อเข้าใช้บริการ

เวลาการให้บริการ

ตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด เฉพาะก่อนและระหว่างการสอบเท่านั้น กรุณาดูประกาศการให้บริการที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดอีกครั้ง

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป

ใช้บริการได้ที่

ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ