Article Index

สำนักหอสมุดบริการให้ยืมปลั๊กไฟสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด (เฉพาะนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยมีขั้นตอนการขอยืมดังนี้

ขั้นตอนการยืมปลั๊กไฟ

  1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้ปลั๊กไฟได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น
  2. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ หากอยู่ในสภาพผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที (เมื่อรับไปแล้ว หากพบความผิดปกติของอุปกรณ์ในภายหลัง ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น)
  3. กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนด จะมีค่าปรับชั่วโมงละ 100 บาท

เวลาการให้บริการ


จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริการสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  2. ขอรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น