iqNewsClip logo

iQNewsClip เป็นบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ โดยตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนมากกว่า 36 ฉบับ สืบค้นย้อนหลังได้ถึงมิถุนายน 2549 โดยให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ มีการจัดหมวดหมู่ของข่าวตามหลักบรรณารักษ์ศาสตร์ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบ Full Text Search (ค้นหาข่าวทั้งจากหัวข้อและเนื้อหาของข่าว) โดยสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน 10 คน

[Username: kulib3 Pass: kulib3]

[วิธีใช้งาน]
 - [ตัวอย่างการสืบค้น]

 

iQNewsClip is an on-line news clipping Service that offers news clipps from more than 36 newspapers. All news clips are presented in clean and clear formats available in color and black & white. Each clip is indexed and categorized to accommodate your specific requirements, together with full text search functions. Access to this database is limited to 10 concurrent users.

[Username: kulib3 ; Pass: kulib3]newscenter logo19
NewsCenter on Web ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ของบริษัท Infoquest บริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม(Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์สืบค้นได้ย้อนหลัง 10 ปี และข่าวจากแหล่งข้อมูลออนไลนืสืบค้นได้ 30 วัน
การเข้าใช้
 : ผ่าน Web Browser (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม)
Login : ใช้รหัสผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
จำนวนผู้เข้าใช้ : 5 คน

--ตัวอย่างการสืบค้น

--คู่มือการใช้

NewsCenter on Web is a real-time online news and information service that provides comprehensive content from a large information pool as well as precise bilingual full-text search and alert capabilities. In-coming news and information are dynamically updated on user screen in real-time and stored in archives for later historical information searching. Together with its innovative features and functions.

Login : Login with Nontri Account

Limited users: 5 user


 

 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ