ติดต่อรับเช็ค สำนักหอสมุด อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ชั้น 4 งานการเงิน
ตั้งแต่เวลา 9.30 - 11.30 น. (ปิดพักเที่ยง) และเวลา 13.30 - 15.00 น. (จ่ายเช็ควันที่ 2-24 ของเดือน)
โทร 02-942-8616 ต่อ 418 คุณสาลินีย์ สุขารมณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรับเช็ค
  1. หนังสือมอบอำนาจ รับเช็ค สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรณีที่เจ้าของมิได้มารับด้วยตนเอง)
  2. สำเนาทะเบียนการค้า
  3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย)
  4. ใบเสร็จรับเงิน
สำนักหอสมุด ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของราคาสินค้าก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีหนังสือรับรองการหักให้)
** หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทจะต้องนำใบเสร็จมาให้สำนักหอสมุดก่อนการโอนเงินทุกครั้ง **
ระบุคำค้น เช่นชื่อ บริษัท