หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Turnitin 1037
บริการห้องสมุดในสวน 8511
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 10100
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 8157
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7324
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 7207
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 9449
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7341
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7436
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 8247
บริการตู้รับฝากของ 8635
บริการถ่ายเอกสาร 9402
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 42844
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7927
บริการเคเบิ้ลทีวี 8183
บริการโสตทัศนวัสดุ 9495
บริการอินเทอร์เน็ต 18526
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9696
บริการหนังสือวิชาการ 14357
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10193
บริการหนังสือวรรณกรรม 10759
บริการห้องหนังสือเด็ก 10472
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4964
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 10175
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 13015
บริการคลินิกสถิติ 8900
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 12182
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 17564
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 22372
บริการหนังสือสำรอง 10933
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12980
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 17082
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 13099
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 15796
บริการจองหนังสือ 15695
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11152
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 17425
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 18136
บริการสารสนเทศ 18359
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 18368
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 15431
บริการยืม-คืน 55309
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 72467
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 355262
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 14985