สถิติการให้บริการของสำนักหอสมุด

       ปีงบประมาณ 62
   (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
     ปีงบประมาณ 63
   (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ประเภทบริการ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 1,818,769 708,597
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 901,319 304,735
บริการยืมสิ่งพิมพ์ 104,892 51,790
บริการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ 2,014 760
บริการยืม Laptop 30,672 14,677
บริการยืมเครื่อง Tablet 4,721 2,947
บริการจองใช้เครื่อง Desktop 87,677 50,761
บริการจองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 21,945 12,467

 


google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website