สถิติการให้บริการของสำนักหอสมุด 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 
   
ประเภทบริการ จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 66,725
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 10,553,238
บริการยืมสิ่งพิมพ์ 74,213
บริการ Research square 2,953
บริการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ 1,251
บริการยืม Laptop 23,146
บริการยืมเครื่อง Tablet 3,288
บริการจองใช้เครื่อง Desktop 57,294
บริการองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว \ กลุ่ม 12,538

 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ